Woordenschat paragraaf 3 Natuur en milieu
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Nederlands
recessie
economische teruggang
gepreoccupeerd
vooringenomen
adagium
spreuk die gebruikt wordt als leus
staat haaks op
is radicaal anders dan
ideologie
manier van denken vanuit een vaststaande theorie
duurzame
lang goed blijvende
concept
idee
adequaat
passend
protocol
kort verslag van een internationale overeenkomst
emissie
uitstoot
drastisch
doortastend
ten spijt
ondanks
ongebreidelde
zonder beperkingen
mobiliteit
verplaatsing
scepsis
twijfel
prognoses
voorspellingen
perspectief
vooruitzicht
fysieke
natuurlijke
volstaan
genoeg zijn
fiscaal
wat de belastingen betreft
heikele
lastige
misère
somberte
prioriteiten
zaken die voorrang hebben
nuanceren
een bewering of stelling minder absoluut maken
opties
mogelijkheden
banvloek
totale afwijzing of verbod op iets
bekrompen
niet ruimdenkend
biodiversiteit
verscheidenheid van dieren en planten
biotoop
natuurlijke leefomgeving
ecologisch
wat gaat over de invloed van levende wezens op elkaar en op hun omgeving
innovatie
vernieuwing, vaak door het gebruik van een nieuwe techniek of methode
legitimiteit
wettigheid
pleidooi
betoog
reductie
terugdringing
schaalvergroting
uitbreiding in omvang
schaarste
tekort
schepsel
creatuur
teloorgang
aftakeling
urgentie
het dringend zijn
vettaks
belasting op slecht, ongezond, vet voedsel